Dotrajanih cest ne zmorejo popravljati

V občini Makole je problematika dotrajane in tudi delno neizgrajene cestne infrastrukture že dolgotrajna. Na občini si sicer intenzivno prizadevajo v najbolj degradiranih območjih to pomanjkljivost odpraviti, saj imajo kar petino cest neasfaltiranih. Dodatno težavo predstavljajo prenizki vložki iz državnih sredstev, za evropska pa zaradi birokratskih ovir sploh ne morejo kandidirati.
V občini Makole se zadnja leta srečujejo z težavami infrastrukture. Večje občine za investicije, ki odpravljajo finančno obsežne projekte, po navadi financirajo s pomočjo evropskih sredstev. Manjše občine, kot so Makole pa so ob tem velikokrat izvzete oz prezrte.
Paradoks v Makolah je tudi ta, da za evropska sredstva sploh ne morejo kandidirati, saj gre za občino, ki ne dosega številčne norme prebivalcev, da bi se na razpis sploh prijavili. Ob tem pa imajo tudi nesorazmerno razširjenost občinskih cest, ki so zaradi dobriuh 40% delavno aktivnega prebivalstva zasedene, posledica tega pa je njihova dotrajanost.
Po besedah župana Franca Majcna na občini pospešeno iščejo rešitve, a so z to težavnostjo tako rekoč na mrtvi točki. Kompromisov ni, državnih sredstev premalo, evropskih pa sploh ni predvidenih.
Ne glede na vse pa se vodilni v Makolah nadejajo svetlejše prihodnosti, občinski proračun za leto 2021, ki se bo sprejemal na seji občinskega sveta 16. decembra, bo za odtenek višji, v katerem načrtujejo že tudi tiste finančno bolj obremenljive, a toliko bolj, nujne projekte.
Občina Makole je nastala marca 2006 z izločitvijo iz občine Slovenska Bistrica, od takrat naprej se je v določeni meri bolje razvijala v kasnejšem avtonomnem obdobju. Vseeno pa se sooča z problematiko nezmožnosti kandidiranja za evropska sredstva, zaradi premajhnega števila prebivalcev. Za razvoj občine so zato nujna ukrepanja ne na regijski, temveč bolj na državni ravni.

DELITE